Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metninin amacı, www.alfavipplus.com alan adlı internet sitesi ile mobil uygulama platformlarının işletilmesi sırasında platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları ( akademisyen, yazar, editör, editör ve hakem grubu, dergi yöneticisi, araştırmacı, okur, öğrenci, vatandaş vb. hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Kurumumuz ile paylaşılan veya Kurumumuzun, İlgili Kişi’nin Paltform’u kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşulları belirlemektir.

Açık erişim, bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır. Açık erişimin temel mantığı kullanıcıların bilimsel araştırma sonuçlarına kolayca erişmelerine olanak sağlayarak araştırmaların etkisini artırmaktır. Açık erişim sayesinde bir araştırmacı, çalışmasını potansiyel olarak internet ortamında bütün dünyadaki kullanıcılara kolayca açabilir. Açık erişimle araştırma sonuçları daha fazla kişi tarafından kullanılmakta, bu kullanım yeni araştırmaların yapılmasını sağlamaktadır.

İlgililere ait aşağıda listelenen kişisel veriler, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan ilgililerden veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm resmî Kurumlarından veya TÜBİTAK ULAKBİM’in işbirliği yaptığı ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlardan kişisel veriler otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir. Aşağıda detaylı listelenmektedir.

  • Adı ve Soyadı
  • Unvan
  • E-posta Adresleri
  • Web Adresleri
  • Çalıştığı Kurum
  • Telefon
  • Adres

KVKK 5. madde hükmü uyarınca, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” koşulları ile 6. Madde hükümlerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kurumumuzca, (herhangi bir dilde) sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal/bilimsel/finansal gerekler ve nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde ihtiyaç duyulması halinde yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, raporlanabilecek, paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme yok edilme ya da anonimleştirme (Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi) yöntemleriyle Kurumumuz veri akışlerından çıkarılacaktır.

Kurumsal süreçler ile ilgili bilgilendirmeler, duyurular, uyarılar, bilgi talepleri ve tanıtımlar açık rıza veren ilgililere e-posta ve telefon bilgileri kullanılarak tarafınıza iletilebilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız, iş bu muvafakatnameyi okuyup onayladığınız tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Comments are closed.